Predavatelji / Speakers – Seminar I

Predavatelji / Speakers

UPORABA KONOPLJE V MEDICINI

USE OF CANNABIS FOR MEDICINAL PURPOSES

dr. Lumír Ondřej Hanuš

Palacký Univerza v Olomouc-u, Češka
Hebrew University of Jerusalem, Izrael

Lumír Ondřej Hanuš je češki analitični kemik in vodilna avtoriteta na področju raziskovanja konoplje. Leta 1992 je skupaj z William-om Anthony Devane-om izoliral in prvi opisal strukturo anandamid, endogeni kanabinoidni nevrotransmiter.
Prejemnik številnih nagrad na področjih kemije in medicine (Memorial Medal, Doctor honoris causa, Jack Herer Award, Outstanding Immigrant Scientist…).
V letih 2010 in 2011 je sodeloval na seminarjih v češkem parlamentu, osredotočenih na vzpostavitev zdravljenja s kanabinoidi.

Preberi več…

 

Lumír Ondřej Hanuš, PhD

Palacký University Olomouc, Czech Republic
Hebrew University of Jerusalem, Israel

Lumír Ondřej Hanuš is a Czech analytical chemist and leading authority in the field of cannabis research. In 1992, he and William Anthony Devane isolated and first described the structure of anandamide, an endogenous cannabinoid neurotransmitter. Recipient of numerous awards in the fields of chemistry and medicine (Memorial Medal, Doctor honoris causa, Jack Herer Award, Outstanding Immigrant Scientist ).
In 2010 and 2011 he participated in seminars in the Czech Parliament, focused on the establishment of treatment with cannabinoids.

 Read more …

Povzetek predavanja
OD KONOPLJE DO ENDOKANABINOIDOV – OD STARODAVNE DO SODOBNE UPORABE V MEDICINI
Predavanje se ukvarja z zgodovino uporabe konoplje kot zdravila tekom tisočletja. Opisuje pot, ki je vodila do odkritja psihoaktivne spojine (tetrahidrokanabinola) v konoplji. Posledično bo predavanje poizkušalo razjasniti učinke, ki jih ima konoplja na človeško telo, ki so pripeljali do odkritja kanabinoidnih receptorjev in človeškemu telesu lastnih spojin, imenovanih endokanabinoidi. Uporaba konoplje v sodobni medicini bo predstavljena na primeru Izraela, kjer je v uporabi za terapevtske namene.

 

Abstract
FROM CANNABIS TO ENDOCANNABINOIDS – FROM ANCIENT TO PRESENT MEDICAL USE
The lecture deals with the history of the use of cannabis as a medicine in the course of millennia. It describes the way leading to the discovery of the psychoactive compound (tetrahydrocannabinol) in cannabis. Consequently, efforts to clarify the effects of cannabis in the body, which led to the discovery of cannabinoid receptors and consequently to the body’s own compounds, called endocannabinoids, which mimick the cannabinoid effects in the body is explained. Present cannabis use  in medicine is shown on the therapeutic use of cannabis in Israel.

 

dr. Paul Hornby

Raziskovalec
predsednik Hedron Analytical Inc. Vancouver, British Columbia, Kanada

Paul Hornby je diplomiral iz zoologije, je magister biokemije in doktoriral pa je na področju človeške patologije.
Je ustanovitelj in predsednik laboratorija, ki analizira kemično sestavo zeliščnih pripravkov. Health Canada mu je podelila certifikat za vodenje laboratorija, ki lahko legalno analizira konopljo, profile kanabinoidov in kemično sestavo.
Je avtor številnih študij in člankov v zvezi s konopljo (kemična sestava konoplje, metode ekstrakcije aktivnih kanabinoidov).

Preberi več…

Paul Hornby, PhD

Researcher
President Hedron Analytical Inc., Vancouver, British Columbia, Canada

Paul Hornby has a B.SC. degree in zoology, a M.SC. degree in biochemistry and a PhD in human pathology.
He was the founder and president of Hedron Analytical Inc., a small company providing chemical analyses of herbal preparations. He has been granted authority by Health Canada for a laboratory that can legally analyze cannabis for it’s cannabinoid profile and chemical content.
He is the author of numerous studies and articles relating to cannabis (hemp, chemical composition, method of extraction of active cannabinoids).

Read more…

Povzetek predavanja
TROJNA DELITEV V GENETIKI KONOPLJE IN RAZMERJA MED THC IN CBD
Na predavanju bo predstavljeno  nedavno odkritje iz laboratorija dr. Hornby-ja , ki potrjuje  prejšnja odkritja molekularnih genetikov, da je genetika konoplje definirana s tremi profili. Ta pojav se imenuje »trojna delitev«,  specifični profili konoplje pa so povezani z različnimi učinki in zdravilnimi lastnostmi (razmerja med THC in CBD).

Abstract
THE TREE-WAY SPLIT BETWEEN THE GENETICS OF CANNABIS AND THE RATIOS OF THC AND CBD
This lecture will talk about a recent discovery by our laboratory that lends credence to earlier findings by molecular geneticists that the genetics of cannabis only goes three different ways. We call this the “three-way-split”. Associated with the different profiles (ratios of THC to CBD) are the different effects and medicinal properties of the specific profiles.

dr. Robert J. Melamede

Izredni profesor, Oddelek za biologijo
Univerza v Koloradu – Colorado Springs, ZDA
Cannabis Science, predsednik in direktor

Robert J. Melamede je doktoriral iz molekularne biologije in biokemije na City University v New Yorku in je vodilna avtoriteta na področju uporabe kanabinoidov za terapevtske namene. Je avtor številnih znanstvenih publikacij, predavatelj ter strokovni član številnih združenj in fundacij (International Association for Cannabis as Medicine, Scientific Advisory Board of Americans for Safe Access, Sensible Colorado, Cannabis Therapeutics).

Preberi več…

Robert J. Melamede, PhD

Associate Professor, Department of Biology
University of Colorado – Colorado Springs, USA
Cannabis Science, President and Director

Dr. Robert Melamede has a Ph.D. in Molecular Biology and Biochemistry from the City University of New York.  Dr. Melamede is recognized as a leading authority on the therapeutic uses of cannabis, and has authored or co-authored dozens of papers on a wide variety of scientific subjects. Member of several scientific boards (International Association for Cannabis as Medicine, the Scientific Advisory Board of Americans for Safe Access, Sensible Colorado, Scientific Advisor for Cannabis Therapeutics).

Read more…

Povzetek predavanja
KANABINOIDNI SISTEM – GIBALO ŽIVLJENJA IN VPLIV NA DRUŽBO
Predavanje bo osredotočeno na to, kako fizika, kot jo je razvil Nobelov nagrajenec Ilija Prigogin, nudi temelj za razumevanje izvora življenja in evolucije. Pogledali si bomo enkratni evolucijski pojav v razvoju vretenčarjev. Vsi vretenčarji imajo kanabinoidne  receptorje, ki na enkraten, homeostatičen način regulirajo vse njihove telesne sisteme (cirkulacijskega, prebavnega, imunskega, mišično-skeletnega, živčnega, reproduktivnega). S holističnega stališča bomo videli, da imajo lahko variacije v endokanabinoidni aktivnosti bistven učinek tudi na naše družbene sisteme. V luči zgodovine  volucije si bomo pogledali, kako kritično je za preživetje človeka, da na tej točki človeške evolucije povečamo kanabinoidno aktivnost.

Abstract
CANNABINOID SYSTEM – PHYSICS OF LIFE AND ITS SOCIAL IMPACT
This lecture will focus on how the physics, developed by Nobel laureate Ilya Prigogine, provides a basis for understanding the origins of life and evolution. We will see a unique evolutionary occurrence with the development of the vertebrate lineage. All vertebrates contain cannabinoid receptors that uniquely, homeostatically regulate all of their body systems (circulatory, digestive, immune, musculo-skeletal, nervous, reproductive, tequementary). From a holistic point of view, we will see that variations in endocannabinoid activity can have a profound effect on our social systems. In line with evolutionary history, we will see how critical it is for human survival to increase cannabinoids activity at this point in human evolution.

Rick Simpson

Svetovno poznani aktivist za konopljo

Rick Simpson je upokojeni inžinir strojništva, ki je 25 let delal v zdravstvenih ustanovah v Kanadi. Huda poškodba glave leta 1997 ga je pripeljala do spoznanja, kakšno bi moralo biti pravo zdravilo. Od takrat dalje deli svoje sporočilo upanja z ljudmi iz celega sveta.

Rick Simpson

World famous Cannabis activist

Rick Simpson is a retired power engineer who worked for 25 years in the medical system in Canada. After suffering a severe head injury in1997, his injury led him to discover the true meaning of what medicine should be and since that time he has shared his message of hope with the world.

Povzetek predavanja
ZGODOVINA KONOPLJE IN NJEN POMEN ZA NAŠE PREŽIVETJE
Kanadčan Rick Simpson  je veliko pozornosti posvetil zdravilni moči olj, ki jih lahko proizvedemo iz rastline konoplje. Podal bo svoje mnenje, zakaj je bila uporaba konoplje zakonsko prepovedana. Rick si že več kot deset let prizadeva, da bi javnost seznanil z resnico o tej rastlini. Zdaj, ko je na miljone ljudi po vsem svetu spoznalo resnico njegovih trditev, bo konoplja za vedno spremenila obraz medicine.

Abstract
THE HISTORY OF HEMP AND ITS RELEVANCE TO OUR SURVIVAL
Rick Simpson is the Canadian man, who has focused so much attention on the healing potential oils which can be produced from the cannabis hemp plant, will give his opinion as to why the use of cannabis was outlawed. Rick has been campaigning for over ten years to bring the truth about this plant to the public and now that millions worldwide have seen the truth in what he has been saying, cannabis will change the face of medicine forever.

Mag. Dušan Nolimal

Nacionalni inštitut za javno zdravje
Predstavnik Slovenije v skupini Pompidou
pri Svetu Evrope
Nacionalni koordinator za področje drog pri WHO

Dušan Nolimal je zdravnik in specialist socialne medicine z organizacijo zdravstvenega varstva (javnega zdravja). Subspecializiral je iz področja epidemiologije in raziskovanja prepovedanih drog v Denverju, Kolorado, ZDA na University of Colorado School of Medicine ter Nacionalnem inštitutu za droge (NIDA), v Baltimorju, Maryland, ZDA.
Je priznan predavatelj iz področja epidemiologije in preprečevanja bolezni odvisnosti ter krepitve psihosocialnega zdravja.

Dušan Nolimal, MD, MSPH

National Institute of Public Health
Representative of Slovenia at the Pompidou group, Council of Europe
National Coordinator for drugs in the WHO

Dušan Nolimal is a doctor and specialist in social medicine and the organization of health care (public health care system).
Specialised in the field of epidemiology and research on illicit drugs in Denver, Colorado, USA at the University of Colorado School of Medicine and the National Institute on Drugs (NIDA), in Baltimore, Maryland, USA.
Is recognized lecturer in the field of epidemiology and prevention of substance abuse and strengthening psychosocial health.

Povzetek uvodnega predavanja
POVEZOVANJE RAZISKOVANJA V JAVNEM ZDRAVJU S POLITIKO IN PRAKSO: PRIMER KONOPLJE
Konoplja je leta 2014 tudi v Sloveniji postala tema številnih razprav v strokovnih in laičnih krogih. Vendar so mnoge razprave in poročanje v medijih še vedno polne nepreverjenih informacij, da bi zagovorniki prohibicije konoplje ter njeni nasprotniki pridobili čim več podpornikov. Verjetno večji del javnosti ne podpira popolne legalizacije konoplje, zlasti ne v rekreacijske namene. Velik del pa podpira z dokazi podprte reforme politike do konoplje, zlasti glede t.i. »industrijske« ter »medicinske« konoplje, saj je zaradi obstoječih mednarodnih Konvencij oz Uredbe, ki ureja razvrstitev prepovedanih drog, predsodkov, prepričanj in interesov slovenska zakonodaja in politika do konoplje pomanjkljivo z dokazi podprta ter premalo življenjska, empatična in humana. Cilj pristopov povezovanja raziskovanja v javnem zdravju s politiko in prakso je tudi izboljšati z dokazi podprto pripravo zakonodaje in politik do konoplje. Prispevek razkriva nekatere mite o konoplji in povzema pregled ključnih znanstvenih ugotovitev.

Abstract of introductory lecture
LINKING RESEARCH IN PUBLIC HEALTH WITH POLICY AND PRACTICE: THE CANNABIS CASE
In 2014, cannabis became the topic of many discussions in the professional and laic circles in Slovenia. However, many debates and media coverage is still full of unverified information, so that the proponents of prohibition of cannabis and its opponents gain supporters on their side. Probably the greater part of the general public does not support full legalization of cannabis, especially for recreational purposes. But a larger part supports evidence-based policy reforms on cannabis, particularly in regard to so called »industrial« and »medical« cannabis.  Because of existing international conventions or regulations which govern the classification of illicit drugs, prejudices, beliefs and interests, Slovenian legislation and policy towards cannabis is lacking adequate evidence-based  support and has little to do with life, empathy and humanity. The aim of linking research in public health with policy and practice is to improve evidence-based legislation and policies towards cannabis. This contribution reveals some myths about cannabis and summarizes the key scientific findings.

http://onej.info
onej.info@gmail.com
+ 386 (0)41 208 289